Ứng dụng hàm vlookup cho kế toán

Cú pháp cơ bản của hàm Vlookup như sau:
VLOOKUP(lookup_value,table-array,col-index-num,[range_lookup])

Trong Đó:


Lookup_value: Giá trị dùng để dò tìm
Table_array: Bảng giá trị dò, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối (có dấu $ phía trước bằng cách nhấn F4)
Col_index_num: Thứ tự của cột cần lấy dữ liệu trên bảng giá trị dò.
Range_lookup: Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương...

Ứng dụng hàm vlookup cho kế toán

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top