Tổng Cục Thuế Cty đã giải thể, trong năm có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN có phải thực hiện quyết toán thuế TNCN không?

Xin hỏi Công ty tôi đã làm thủ tục giải thể chấm dứt hoạt động, trong năm có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập có phải thực hiện quyết toán thuế TNCN không?

Trả lời:

Theo khoản 1, Điều 21 Thông tư số 92 năm 2015 của Bộ Tài chính thì đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập không phải thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, mà chỉ phải cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top