Chuẩn mực kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

  • Thread starter Pikachu
  • Ngày gửi
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM
Chuẩn mực kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC
ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)


I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng
01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) đối với việc sử dụng công việc của chuyên gia...

Chuẩn mực kiểm toán số 620: Sử dụng công việc của chuyên gia

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top