Chuẩn mực kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

  • Thread starter Pikachu
  • Ngày gửi
HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Chuẩn mực kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC
ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)


I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng


Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) liên quan đến công việc của kiểm toán viên nội bộ khi kiểm toán...

Chuẩn mực kiểm toán số 610: Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top