Chuẩn mực kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán

  • Thread starter Pikachu
  • Ngày gửi
Chuẩn mực kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)


I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng

01. Chuẩn mực kiểm toán này áp dụng khi kiểm toán viên quyết định dùng phương pháp lấy mẫu kiểm toán khi thực hiện các thủ tục kiểm toán. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi......

Chuẩn mực kiểm toán số 530: Lấy mẫu kiểm toán

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top