Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích

  • Thread starter Pikachu
  • Ngày gửi
Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)


I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng

01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc sử dụng thủ tục phân tích như các thử nghiệm cơ bản (“thủ tục phân tích cơ bản”). Chuẩn...

Chuẩn mực kiểm toán số 520: Thủ tục phân tích

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top