Chuẩn mực kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài

  • Thread starter Pikachu
  • Ngày gửi
Chuẩn mực kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)


I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng
01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc sử dụng các thủ tục xác nhận từ bên ngoài để thu thập bằng chứng kiểm toán...

Chuẩn mực kiểm toán số 505: Thông tin xác nhận từ bên ngoài

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top