Chuẩn mực kiểm toán số 501 - Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

  • Thread starter Pikachu
  • Ngày gửi
Chuẩn mực kiểm toán số 501: Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

(Ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)


I/ QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi áp dụng

01. Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) trong việc xem xét, thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp đối với...

Chuẩn mực kiểm toán số 501 - Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

Xem tiếp...
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Top