Có gì mới?

Chuẩn mực kế toán số 8: thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh