Có gì mới?

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay khoản phải thu