Có gì mới?

Chỉ số khả năng thanh toán các chi phí tài chính cố định