Biên EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)

Biên Ebitda được tính bằng công thức
Biên EBITDA = Lợi nhuận trước thuế và khấu hao/ Doanh thu thuần
 

Những bài viết được đọc nhiều nhất

Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top