vi phạm bhxh

  1. Thanh Nguyen

    Nghị định số Số: 88/2015/NĐ-CP xử phạt trong lĩnh vực bảo hiểm

    CHÍNH PHỦ Số: 88/2015/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao...
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top