thuế gtgt

  1. yenbui

    Tổng Cục Thuế Hóa đơn GTGT ghi thiếu địa chỉ có được chấp nhận không?

    Về vấn đề này theo như Tổng Cục Thuế trả lời bằng công văn số 2186/TCT-CS ngày 24 tháng 05 năm 2017 thì các trường hợp sau vẫn được chấp thuận BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- Số: 2186/TCT-CS V/v hóa đơn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà...