roce

  1. yenbui

    Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lợi

    Nhóm chỉ số khả năng sinh lợi Chỉ số lợi nhuận gộp Chỉ số lợi nhuận gộp =Doanh thu - Giá vốn hàng bánDoanh thu Chỉ số tổng lợi gộp cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật tư, lao động) trong một quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Chỉ số lợi nhuận ròng Chỉ số lợi nhuận...
  2. yenbui

    Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROCE)

    Đo lường khả năng sinh lợi đối với các cổ đông thường không bao gồm cổ đông ưu đãi. ROCE = (Thu nhập ròng - Cổ tức ưu đãi)/ Vốn cổ phần thường bình quân Trong đó: Vốn cổ phần thường bình quân = (Vốn cổ phần thường trong báo cáo năm trước + vốn cổ phần thường hiện tại)/2 Hiểu một cách đơn giản...
Top