quản lý tổng thể

  1. T

    Lợi ích khi triển khai phần mềm quản lý Tomaho cho doanh nghiệp

    ERP là một giải pháp phần mềm ra đời đã khá lâu với mục đích hỗ trợ việc quản trị một công ty. Phần mềm này không sử dụng cho một cá nhân nào mà sẽ giúp đỡ doanh nghiệp trong công tác quản lý toàn bộ hoạt động của công ty. Chức năng chính của ERP đó là tích hợp tất cả mọi phòng ban, mọi chức...