quản lý doanh nghiệp

  1. T

    ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA ERP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ?

    ERP (Enterprise Resource Planning) - Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp là giải pháp ra đời với hệ thống được ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về quản lý, điều phối các hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả thông qua quy trình đã được quy chuẩn khi thiết kế phần...