phân tích tài chính

 1. yenbui

  Phân tích tài chính Nhóm chỉ số đầu tư của cổ đông

  Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) EPS =(Tổng thu nhập thuần - cổ tức cổ đông ưu đãi)/Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân Thu nhập của mỗi cổ phần cho thấy khả năng sinh lợi của một công ty. Thu nhập trên mỗi cổ phần được xem như là chỉ số đơn lập quan trọng nhất trong việc xác định giá trị cổ...
 2. yenbui

  Phân tích tài chính: Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

  Kỳ thu tiền bình quân Kỳ thu tiền bình quân = (Phải thu khách hàng x 365 ngày)/Doanh thu bán chịu Kỳ thu tiền bình quân cho thấy khoảng thời gian trung bình cần thiết để một công ty thu hồi các khoản nợ từ khách hàng. Xem xét xu hướng của kỳ thu tiền bình quân qua các thời kỳ của một công ty...
 3. yenbui

  Phân tích tài chính: nhóm chỉ tiêu thanh toán và nợ

  Chỉ số thanh toán hiện hành Chỉ số thanh toán hiện hành =Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn Chỉ số khả năng thanh toán hiện hành là mối tương quan giữa tài sản lưu động và các khoản nợ ngắn hạn, hệ số này cho thấy mức độ an toàn của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn...
 4. yenbui

  Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lợi

  Nhóm chỉ số khả năng sinh lợi Chỉ số lợi nhuận gộp Chỉ số lợi nhuận gộp =Doanh thu - Giá vốn hàng bánDoanh thu Chỉ số tổng lợi gộp cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật tư, lao động) trong một quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Chỉ số lợi nhuận ròng Chỉ số lợi nhuận...
Top