phần mềm quản lý

  1. T

    ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA ERP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ?

    ERP (Enterprise Resource Planning) - Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp là giải pháp ra đời với hệ thống được ứng dụng vào hoạt động của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về quản lý, điều phối các hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả thông qua quy trình đã được quy chuẩn khi thiết kế phần...
  2. T

    Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng cho doah nghiệp với phần mềm Tomaho

    Quản lý quan hệ khách hàng chính là bước quan trọng dẫn đến thành công của một doanh nghiệp. Quản lý quan hệ khách hàng hay CRM là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng. Việc đo lường và...