operating profit margin

  1. yenbui

    Biên lợi nhuận hoạt động (Operating Profit Margin)

    Biên lợi nhuận hoạt động được tính bằng công thức Biên lợi nhuận hoạt động = Thu nhập hoạt động/ Doanh thu thuần Trong đó: Thu nhập hoạt động = Thu nhập trước thuế và lãi vay từ hoạt động kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ