luật hải quan

  1. yenbui

    Hỏi đáp Muốn làm thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ có được không?

    Ketoanfun trả lời: Căn cứ thông tư 38/2015/TT-BTC quy định tại điều 4 thì: Quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ 1. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc để đảm bảo kịp thời việc xếp dỡ...
  2. Thanh Nguyen

    Văn bản Nghị định số: 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 hướng dẫn thi hành luật hải quan

    CHÍNH PHỦ ------- Số: 08/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN Căn cứ Luật Tổ chức...
Top