luật hải quan số số: 54/2014/qh13

  1. Thanh Nguyen

    Văn bản Nghị định số: 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 hướng dẫn thi hành luật hải quan

    CHÍNH PHỦ ------- Số: 08/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN Căn cứ Luật Tổ chức...
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top