lợi nhuận phân phối

  1. yenbui

    Biên lợi nhuận phân phối

    Chỉ số này cho biết bao nhiêu doanh thu được phân phối cho các chi phí cố định trong mỗi đơn vị hàng bán ra. Biên lợi nhuận phân phối = Tổng doanh thu phân phối/ Doanh thu Trong đó: Doanh thu phân phối = Doanh thu – Chi phí biến đổi