lợi nhuận dòng

  1. yenbui

    Biên lợi nhuận ròng

    Chỉ số này được tính bằng công thức Biên lợi nhuận ròng = Thu nhập ròng/ Doanh thu