kế toán tài chính

  1. yenbui

    Giáo trình Đề cương giáo trình kế toán tài chính (Phần 1: Mục lục giáo trình)

    ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Chương 1: Tổ chức công tác KTTC trong doanh nghiệp (Đ/c Đỗ) Vai trò, nhiệm vụ KTTC trong doanh nghiệp 1.1.1Vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế 1.1.2Yêu cầu và nội dung của kế toán tài chính 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp Những khái...