financial leverage effect

  1. yenbui

    Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage Effect)

    Công ty sử dụng nợ để tài trợ cho các hoạt động, do đó sẽ tạo nên ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính và gia tăng tỷ suất sinh lợi cho các cổ đông, thể hiện rủi ro kinh doanh tăng thêm khi doanh thu thay đổi. FLE = Thu nhập hoạt động/ Thu nhập thuần Nếu một công ty có FLE bằng 1.33 thì, khi thu...