crm

  1. T

    Sự khác biệt giữa phần mềm quản lý khách hàng CRM và phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP?

    Phần mềm CRM (Customer Relationship Management): Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý quan hệ khách hàng một cách có tổ chức, cung cấp công cụ giúp thiết lập mục tiêu, đánh giá, phân loại khách hàng tiềm năng tạo cơ sở cho các kế hoạch tiếp cận khách hàng hợp lý, tăng khả năng chốt sale. Công tác...
  2. T

    Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng cho doah nghiệp với phần mềm Tomaho

    Quản lý quan hệ khách hàng chính là bước quan trọng dẫn đến thành công của một doanh nghiệp. Quản lý quan hệ khách hàng hay CRM là một phương pháp giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống và hiệu quả, quản lý các thông tin của khách hàng. Việc đo lường và...