chuẩn mực kế toán số 28

  1. TN96513

    Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận

    CHUẨN MỰC SỐ 28 BÁO CÁO BỘ PHẬN (Ban hành và công bố theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC, ngày 15 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh...
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top