chuẩn mực kế toán số 25

  1. TN96513

    Chuẩn mực kế toán số 25 : báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

    CHUẨN MỰC SỐ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT VÀ KẾ TOÁN KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp...
Top