chuẩn mực kế toán số 19

  1. TN96513

    Chuẩn mực số 19: Hợp đồng bảo hiểm

    CHUẨN MỰC SỐ 19 HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM (Ban hành và công bố theo Quyết định số 100/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài...
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top