chỉ tiêu tài chính

  1. yenbui

    Phân tích tài chính: Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

    Kỳ thu tiền bình quân Kỳ thu tiền bình quân = (Phải thu khách hàng x 365 ngày)/Doanh thu bán chịu Kỳ thu tiền bình quân cho thấy khoảng thời gian trung bình cần thiết để một công ty thu hồi các khoản nợ từ khách hàng. Xem xét xu hướng của kỳ thu tiền bình quân qua các thời kỳ của một công ty...
  2. yenbui

    Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lợi

    Nhóm chỉ số khả năng sinh lợi Chỉ số lợi nhuận gộp Chỉ số lợi nhuận gộp =Doanh thu - Giá vốn hàng bánDoanh thu Chỉ số tổng lợi gộp cho biết mức độ hiệu quả khi sử dụng các yếu tố đầu vào (vật tư, lao động) trong một quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Chỉ số lợi nhuận ròng Chỉ số lợi nhuận...
Top