cash

  1. yenbui

    Chỉ số tiền mặt ( Cash)

    Chỉ số tiền mặt cho biết bao nhiêu tiền mặt và chứng khoán khả mại của doanh nghiệp để đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Nói cách khác nó cho biết, cứ một đồng nợ ngắn hạn thì có bao nhiêu tiền mặt và chứng khoán khả mại đảm bảo chi trả. Chỉ số tiền mặt = (Tiền mặt + Chứng khoán khả mại)/ Nợ...
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top