account payable turnover ratio

  1. yenbui

    Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả (Account Payable Turnover Ratio)

    Chỉ số này được tính bằng công thức Số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả = 365/ Vòng quay các khoản phải trả