Văn bản thuế tổng hợp

Tập hợp văn bản các sắc thuế

Chính thức giảm lệ phí trước bạ xuống 50% từ ngày 28/06/2020 theo nghị định 70/2020/NĐ-CP

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 1 năm 2017

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2016

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2015

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Lưu ý chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử

Các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn lập, điều chỉnh xóa bỏ, hủy hóa đơn điện tử

Nghị quyết số 84/NĐ-CP Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020

Nghị định 41/2020/NĐ-CP - Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 - sửa đổi luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội - Luật Thuế giá trị gia tăng

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Khái niệm, đặc điểm và và trò của thuế trong nền kinh tế

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số: 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thanh Nguyen Thanh Nguyen
Top