Văn bản thuế tổng hợp

Tập hợp văn bản các sắc thuế

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn lập, điều chỉnh xóa bỏ, hủy hóa đơn điện tử

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị quyết số 84/NĐ-CP Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định 41/2020/NĐ-CP - Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 - sửa đổi luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 13/2008/QH12 của Quốc hội - Luật Thuế giá trị gia tăng

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Khái niệm, đặc điểm và và trò của thuế trong nền kinh tế

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số: 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC Hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT.

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 hiệu lực 01/07/2020

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định 119/2018/NĐ-CP - Quy định về hóa đơn điện tử

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công văn 2532/TCT-CS Hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công văn số 68928/CT-TTHT trả lời về hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 95/2016/tt-btc quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư 93/2017/tt-btc sửa đổi quy định về thuế gtgt và quản lý thuế

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Văn bản hợp nhất số 14/vbhn-btc ngày 9/5/2018 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thông tư số 18/2019/tt-btc ngày 03/4/2019 của btc quy định về thuế gtgt

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định 41/2020/NĐ-CP - Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế GTGT số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Luật số 71/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

Thanh Nguyen Thanh Nguyen
Tuyển dụng kế toán - Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam
Top