Tài chính doanh nghiệp

Kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp

Biệt thự Bãi Cháy - Sức hút khó cưỡng thị trường Hạ Long

hochoi hochoi

Khi đọc báo cáo tài chính của công ty thì cần chú ý đến những chỉ tiêu nào?

hochoi hochoi

Thông tư số 28/2020/TT-BTC bãi bỏ 1 số điều về lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng

hochoi hochoi

Tại sao tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lại ảnh hưởng tới cấu trúc vốn doanh nghiệp?

hochoi hochoi

Cấu trúc vốn và ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất quản trị của doanh nghiệp

hochoi hochoi

Bill Gates chỉ ra những điều cần làm để ngăn chặn đại dịch và mở cửa trở lại nền kinh tế

hochoi hochoi

Phân tích tài chính Nhóm chỉ số đầu tư của cổ đông

hochoi hochoi

Phân tích tài chính: Nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động

hochoi hochoi

Phân tích tài chính: nhóm chỉ tiêu thanh toán và nợ

hochoi hochoi

Phân tích nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lợi

hochoi hochoi

Chỉ số khả năng thanh toán các chi phí tài chính cố định

hochoi hochoi

Chỉ số khả năng thanh toán lãi vay

hochoi hochoi

Tỷ số nợ trên tổng vốn

hochoi hochoi

Chỉ số hiệu ứng đòn bẩy tổng thể (Total Leverage Effect)

hochoi hochoi

Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage Effect)

hochoi hochoi

Đòn bẩy kinh doanh (Operating Leverage Effect)

hochoi hochoi

Vòng quay vốn cổ phần

hochoi hochoi

Vòng quay tài sản cố định

hochoi hochoi

Vòng quay tổng tài sản

hochoi hochoi

Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn (ROTC - Return on Total Capital)

hochoi hochoi

Tỷ suất sinh lợi trên tổng vốn cổ phần (ROE)

hochoi hochoi

Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần thường (ROCE)

hochoi hochoi

Tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA)

hochoi hochoi

Biên lợi nhuận phân phối

hochoi hochoi

Biên lợi nhuận ròng

hochoi hochoi

Biên EBT

hochoi hochoi

Biên EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization)

hochoi hochoi

Biên lợi nhuận hoạt động (Operating Profit Margin)

hochoi hochoi

Biên lợi nhuận thuần (Profit Margin)

hochoi hochoi

Chỉ số số ngày bình quân vòng quay các khoản phải trả (Account Payable Turnover Ratio)

hochoi hochoi
Top