Kỹ năng office

Chia sẻ các kỹ năng văn phòng excel, word ...

Excel bị tự động dừng và mất dữ liệu khi đang làm việc phải làm sao?

T thuynga92

Bị lỗi file excel thành tiền khi lỡ tay xóa công thức

T thuynga92

trang word bị lệch sang trái, không điều chỉnh vào giữa được?

T thuynga92

Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

T thuynga92

Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

T thuynga92

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

T thuynga92

Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

T thuynga92

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

T thuynga92

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

T thuynga92

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

T thuynga92

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

T thuynga92

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

T thuynga92

Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

T thuynga92

Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

T thuynga92

Hàm MIN/MAX: Hàm cho giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

T thuynga92

Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

T thuynga92

Hàm tính tổng các đối số SUM

T thuynga92

Ứng dụng hàm vlookup cho kế toán

T thuynga92

Phím tắt Excel 2007, Excel 2010 liên quan đến định dạng dữ liệu

T thuynga92

Những phím tắt thông dụng trong Ms office

T thuynga92

trang word bị lệch sang trái, không điều chỉnh vào giữa được?

L lowpass

Kết hợp giữa macth và index trong tin học kế toán

TruongNguyen TruongNguyen

Hàm INDEX trả về giá trị của ô trong bảng được xác định

TruongNguyen TruongNguyen

Hàm dò tìm theo hàng: HLOOKUP (giá trị tìm, mảng giá trị, chỉ số dòng) (kết quả sẽ trả về giá trị của một ô)

TruongNguyen TruongNguyen

Hàm MATCH (giá trị dò, danh sách, cách dò)

TruongNguyen TruongNguyen

Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

TruongNguyen TruongNguyen

Hàm NETWORKDAYS: Hàm tính số lượng ngày làm việc

TruongNguyen TruongNguyen

Hàm DAYS: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

TruongNguyen TruongNguyen

Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

TruongNguyen TruongNguyen

Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

TruongNguyen TruongNguyen
Top