Kiểm toán Việt Nam

Chuẩn mực kiểm toán số 265: Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 260: Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 250 - xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 240-trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 230 - tài liệu, hồ sơ kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 220 - kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

Chuẩn mực kiểm toán số 210- hợp đồng kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 200 - mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán

Chuẩn mực kiểm toán số 1- kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán

Top