Hóa đơn chứng từ

Làm mất hóa đơn đầu ra đã xuất hóa đơn khác thay thế thì làm sao để không bị phạt?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn điện tử sai xót về loại hàng và số tiền giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất hóa đơn gtgt trường hợp này như thế nào mới đúng?

Quy định về hóa đơn

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xử lý Nợ 331/ có 131

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn mua vào không chịu thuế GTGT

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống có phải liệt kê hết món ăn ra không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất hóa đơn điện tử cước vận chuyển như thế nào

Công ty cung cấp phần mềm cho công ty nước ngoài đã làm invoice nhưng xuất hóa đơn có sao không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bỏ trốn có bị loại không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Giá trị công trình quyết toán bị giảm do phòng tài chính giờ xuất hóa đơn theo số liệu nào

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn chuyển phát nhanh bị thiếu mst và địa chỉ phải làm sao

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất hóa đơn điều chỉnh hóa đơn đã xuất năm cũ như thế nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Có được đóng dấu mộc treo lên hóa đơn điện tử không

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Gạch chéo nhầm hóa đơn không hủy giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công ty sử dụng hết hóa đơn gtgt rồi thì có phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Thủ tục phát hành hóa đơn cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Công ty sản xuất bán vừa xuất khẩu vừa bán hàng trong nước thì sử dụng hóa đơn nào

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Khách hàng hủy hóa đơn sau khi đã kê khai thuế giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Điều chỉnh tờ khai thuế bị sai giờ điều chỉnh lại như thế nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn điện tử taxi nội dung quá dài bây giờ phải làm sao?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn tháng 12/2019 kê vào tháng 5/2020 có được không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Ngày bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày nào?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy có được không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất hóa đơn bán công nghệ cho cá nhân được không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế cần lưu ý khi thực hiện giao dịch

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hàng hóa có 2 thuế suất thì nên xuất 1 hóa đơn hay 2 hóa đơn

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Hóa đơn nhà hàng có được ghi là dịch vụ ăn uống không?

Thanh Nguyen Thanh Nguyen

Xuất hóa đơn cho khách hàng rồi nhưng khách hàng quên kê khai

Biên bản nghiệm thu sau ngày xuất hóa đơn GTGT có được không?

Top