Chế độ kế toán Việt Nam

Tập hợp văn bản chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chế độ kế toán áp dụng cho người điều hành dầu khí thông tư 107/2014/TT-BTC
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản - thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 811 - Chi phí khác - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 711- Thu nhập khác - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 641- Chi phí bán hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 635 - Chi phí tài chính - Thông tư 200/2014/TT-BTC
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất -Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp -Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 611- Mua hàng - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí -Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Chế độ kế toán hợp tác xã - Thông tư số 24/2017/TT-BTC
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 521 , Các khoản giảm trừ doanh thu,Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ -Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu,Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 466 - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp -Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 419 ,Cổ phiếu quỹ,Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 418 -Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu -Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi

Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp - Thông tư 200/2014/tt-btc
 • Đã khóa

Cocomi Cocomi
Top